Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten en overige overeenkomsten en werkzaamheden van Liber Personeel B.V., ook wel handelend onder de naam Matrix Personeel voor zover een en ander betrekking heeft op het bemiddelen van Flexmedewerkers, ZZP-ers en werving & selectie.

1.2 Alle aanbiedingen van Matrix Personeel, dan wel Liber Personeel B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders in een offerte is vastgelegd.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.4 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2: Definities

2.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.

2.2 Arbeidsverhouding: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat of de ZZP-er, dan wel:

  • de inhuur van de Kandidaat of de ZZP-er door de Opdrachtgever via een derde;
  • een Arbeidsverhouding tussen de Kandidaat of de ZZP-er met een door Opdrachtgever aangewezen of met hem in een groep verbonden derde (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel dat de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

2.3 Diensten(en): de dienstverlening van Matrix gericht op de bemiddeling van Flexmedewerkers en ZZP- ers en werving & selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening.

2.4 Flexmedewerker: iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een door Matrix ingeschakelde payrollorganisatie, teneinde arbeid te verrichten voor de Opdrachtgever(s) onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever(s).

2.4 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Matrix aan de Opdrachtgever is voorgesteld, dan wel met in contact is gekomen door Matrix, met het oog op aangaan van een arbeidsverhouding.

2.5 Matrix: Matrix Personeel.

2.6 Opdracht: de overeenkomst tussen Matrix en een Opdrachtgever.

2.7 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Matrix een overeenkomst is aangegaan of een Opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.

2.8 (Opdrachtgevers)tarief: het door de Opdrachtgever aan Matrix verschuldigde tarief voor de op grond van de opdracht verrichte of te verrichten Dienst, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

2.9 Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.

2.10 ZZP-er: een zelfstandige zonder personeel.

Artikel 3: Betaling

3.1 De Opdrachtgever is ten allen tijden gehouden elke door Matrix ingediende factuur binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum in euro’s te voldoen ten gunste van een door Matrix aan te wijzen bankrekening, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en voor zover het verschuldigde bedrag door Matrix is ontvangen. 

3.2 Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De kopie van de door Matrix aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

3.3 Uitsluitend betalingen aan Matrix of een door Matrix aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan ZZP-ers, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Matrix en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

3.4 Betwistingen c.q. reclames betreffende een factuur door de Opdrachtgever, dienen binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, bij Matrix te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten vervalt. De bewijslast betreffende tijdige indiening van een betwisting c.q. reclame rust op de Opdrachtgever.

3.5 Opdrachtgever is nimmer bevoegd enig factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

3.6 Alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke (incasso) kosten van Matrix ten gevolge van de niet- nakoming door de Opdrachtgever van diens betalings- verplichtingen, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding betreffende de buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van €250,- per vordering), tenzij de door Matrix gemaakte kosten deze vergoeding overstijgen. Bij verzuim van de Opdrachtgever zal de gefixeerde vergoeding zonder nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

3.7 Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 4: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid Matrix

4.1 Matrix is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is iedere aansprakelijkheid van Matrix beperkt tot vergoeding van directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Matrix en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Matrix.

4.2 Matrix is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade en/of verliezen die de Kandidaat, Flexmedewerker of ZZP-er toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden. Voor iedere aansprakelijkheid van Matrix die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de Kandidaat, Flexmedewerker of ZZP-er toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden, wordt Matrix door Opdrachtgever gevrijwaard.

4.3 Matrix is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor verbintenissen die de Kandidaat, Flexmedewerker of ZZP-er met de Opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend. Voor iedere aansprakelijkheid van Matrix die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de Kandidaat, Flexmedewerker of ZZP-er is aangegaan met Opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor de Opdrachtgever of de derde toestemming is verleend, wordt Matrix door Opdrachtgever gevrijwaard.

4.4 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Matrix is beperkt tot [10%] van het door de Opdrachtgever aan Matrix danwel de door haar ingeschakelde payrollorganisatie verschuldigde Opdrachtgeverstarief, dan wel tot het door Matrix aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Matrix maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

4.5 Matrix schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Matrix, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Kandidaat, Flexmedewerker of ZZP-er te plaatsen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke plaatsing van een Kandidaat of ZZP-er.

4.6 Matrix is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het bemiddelen of inzetten van Flexkrachten of ZZP’ers die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de plaatsing een schriftelijke klacht ter zake bij Matrix indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Matrix bij de selectie.

4.7 Aansprakelijkheid van Matrix voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Matrix (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Matrix zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Matrix eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 6: Privacy

6.1 In het kader van de Opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens plaats. De Opdrachtgever en Matrix zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.

6.2 De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Matrix die Matrix op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Matrix aan hem verstrekte gegevens. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door of namens hem uitsluitend persoonsgegevens aan Matrix worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe is gerechtigd en een rechtsgeldige grondslag heeft.

6.3 De Opdrachtgever vrijwaart Matrix tegen elke aanspraak van Kandidaten, Flexmedewerkers, ZZP-ers en werknemers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Matrix in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Matrix gemaakte kosten.

Artikel 7: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Matrix worden meegewogen.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Matrix en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij en voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

8.2 Matrix zal op verzoek van de Opdrachtgever de Kandidaat c.q. ZZP-er verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Kandidaat c.q. ZZP-er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Kandidaat c.q. ZZP-er rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Matrix over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Matrix.

8.3 Matrix is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Kandidaat c.q. de ZZP-er.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Matrix is gevestigd.

Artikel 10: Nietigheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Deel B - Bemiddeling

Artikel 11: Procedure

11.1 Voor de aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever Matrix een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden, functie, functie-eisen, arbeidsplaats en de beoogde looptijd van de Opdracht.

11.2 Matrix zal bepalen welke Kandidaat zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. Zij baseert zich hierbij op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardig- heden van de in aanmerking komende Kandidaat. De Opdrachtgever is gerechtigd de voor- gestelde Kandidaat af te wijzen, als gevolg waarvan de bemiddeling van de voorgestelde Kandidaat geen doorgang vindt.

11.3 Er is geen sprake van aansprakelijkheid van Matrix voor schade ten gevolge van het inzetten van Kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de bemiddeling een schriftelijke klacht ter zake bij Matrix indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Matrix bij de selectie.

11.4 Er is geen sprake van tekortschieten dan wel gehoudenheid tot vergoeding van enige schade van Matrix jegens de Opdrachtgever, indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Matrix, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Kandidaat te bemiddelen, om welke reden dan ook niet of niet binnen door de Opdrachtgever gewenste termijnen leiden tot de daadwerkelijke plaatsing van een Kandidaat.

11.5 Er is geen sprake van verantwoordelijkheid van Matrix voor informatie en gegevens die door de Opdrachtgever en in het kader van de Opdracht worden verstrekt. Matrix gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn. Voorts gaat Matrix ervan uit dat gegevens en informatie die de Kandidaat over zichzelf heeft versterkt of die van eventuele referenten over de Kandidaat zijn verkregen, juist zijn.

Artikel 12: Opdrachtgeverstarief

12.1 In de opdrachtbevestiging wordt het door Opdrachtgever aan Matrix verschuldigde tarief vastgelegd. Indien dit niet in de opdrachtbevestiging is vastgelegd, geldt het gebruikelijke tarief.

12.2 Het verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop Matrix grond van de Opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft. Berekening vindt tenminste plaats over de door de ZZP-er werkelijke gewerkte uren.

12.3 Indien een ZZP-er per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, is Matrix gerechtigd het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te verhogen. Matrix is voorts gerechtigd het tarief aan te passen indien tijdens de looptijd van de Opdracht wijziging plaatsvindt in tarief – of andere kosten van Matrix ten gevolge van wijziging van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. Matrix is gerechtigd het tarief per 1 januari van enig kalenderjaar aan te passen al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Artikel 13: Looptijd en beëindiging

13.1 Elke Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, tenzij Partijen ander overeenkomen.

13.2 De Opdrachtgever kan de Opdracht slechts tussentijds beëindigen indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Wanneer de Opdracht tussentijds wordt beëindigd door de Opdrachtgever behoudt Matrix zich het recht voor bij Opdrachtgever het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium plus daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen.

13.3 De Opdracht eindigt in alle gevallen op het moment dat de Opdrachtgever voor zich en/of door middel van dan wel voor derden met een door Matrix voorgedragen Kandidaat een overeenkomst dan wel Arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat. De opdracht eindigt eveneens op het moment dat de ZZP-er de overeenkomst van Opdracht met Matrix. beëindigt zonder dat Matrix gehouden is tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever.

13.4 De opdrachten tussen Matrix en de Opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat zonder dat enige ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn op het moment waarop:

  • Opdrachtgever voorlopige van surseance van betaling aanvraagt;

  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

  • Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

  • beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever plaatsvindt;

  • Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest; of

  • naar het oordeel van Matrix inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

Artikel 14: Facturatie

14.1 De Opdrachtgever en Matrix komen overeen op welke wijze de tijdverantwoording plaatsvindt: door middel van een elektronisch en/of automatiseringsysteem, een tijdregistratiesysteem of door middel van door of voor de ZZP-er of de Opdrachtgever schriftelijk opgestelde overzichten.

14.2 De Opdrachtgever verklaart dat de urenstaten juist en volledig zijn ingevuld door de ondertekening daarvan. Indien er sprake is van een verschil tussen door de ZZP-er ingeleverde urenstaat en de door Opdrachtgever behouden kopie, geldt de bij Matrix ingeleverde urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever dat de door haar behouden kopie juist is.

14.3 Indien ondertekening van de urenstaten door de Opdrachtgever achterwege blijft dan wel sprake is van nalatigheid bij de Opdrachtgever de urenstaten van de ZZP-er voor akkoord te ondertekenen en/of Opdrachtgever nalaat binnen veertien dagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een urenstaat aan Matrix te verstrekken, is Matrix gerechtigd het aantal gewerkte uren vast te stellen op grond van de opgave van de ZZP-er, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde uren juist zijn.

Artikel 15: Benadering Flexmedewerker en ZZP-er

15.1 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Matrix, is het Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een Opdracht en gedurende twaalf maanden na het einde van de Opdracht niet toegestaan om, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een Arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Flexmedewerker en ZZP-er. Ook indien een Opdracht niet tot stand is gekomen, is het Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde onderneming niet toegestaan gedurende een periode van twaalf maanden nadat een Flexmedewerker of ZZP-er door Matrix aan haar is voorgesteld, een Arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Flexmedewerker of ZZP-er.

15.2 Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,– aan Matrix verschuldigd. Voornoemde verschuldigdheid van de boete laat de mogelijkheid van Matrix om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

15.3 In verband met het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever aansprakelijk en verantwoordelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 16: Uitvoering werkzaamheden ZZP-er

16.1 De werkzaamheden zullen door de ZZP-er worden verricht in de (zelfstandige) uitoefening van een bedrijf (of beroep). Uit dien hoofde zijn geen sociale premies verschuldigd en draagt de ZZP-er zelf zorg voor de betaling van belastingen.

16.2 De ZZP-er is uitdrukkelijk niet werkzaam onder leiding en toezicht van Opdrachtgever. Hij is vrij in invulling van de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht.

16.3 Het is de ZZP-er toegestaan zich waar nodig door een derde te laten vervangen bij de uitvoering van de Opdracht. In geval van vervanging door een derde zal de ZZP-er Matrix en Opdrachtgever op een zo vroeg mogelijk moment hierover inlichten.

16.4 Matrix is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken dan wel niet verlengen van de in lid vier genoemde verklaringen.

16.5 Opdrachtgever is verplicht om zelf het ID- bewijs te controleren, en een kopie uittreksel KvK en VCA van de ZZP-er in haar eigen administratie op te nemen.

Artikel 17: Intellectuele en industriële eigendom

17.1 Het is de Opdrachtgever toegestaan om direct een overeenkomst met de ZZP-er aan te gaan dan wel hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter. zake van alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de ZZP-er c.q. Kandidaat ZZP-er.

17.2 Er is geen sprake van enige aansprakelijkheid van Matrix jegens de Opdrachtgever voor een boete of dwangsom, die de ZZP-er verbeurt op eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de ZZP- er zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Deel C - Werving & selectie

Artikel 18: Werving

Naar aanleiding van een door Opdrachtgever daartoe verstrekte Opdracht zal Matrix zich inspannen om zo spoedig als in redelijkheid mogelijk geschikte Kandidaten te zoeken en te benaderen voor een functie bij Opdrachtgever.

Artikel 19 - Vergoeding en voortijdige beëindiging

19.1 Personeelsbemiddeling vindt plaats op basis van ‘no cure no pay’, zodat de Opdrachtgever alleen dan aan Matrix een vergoeding verschuldigd is als de Opdrachtgever daadwerkelijk met een Kandidaat van Matrix een directe of indirecte Arbeidsverhouding of daarmee gelijk te stellen rechtsverhouding aangaat. Het door Opdrachtgever te betalen honorarium bedraagt 25% van het bruto overeengekomen jaarinkomen inclusief vakantiegeld, met een minimum van € 4.000,00 exclusief btw per plaatsing

19.2 Wanneer de rechtsverhouding als bedoeld in lid 1, binnen 3 maanden na feitelijk begin ervan beëindigd wordt om een reden die normaliter niet voor rekening en risico van de Opdrachtgever hoort te komen, dan wordt 50% van het door de Opdrachtgever aan Matrix betaalde bedrag door Matrix gerestitueerd, op voorwaarde dat Matrix binnen deze 3 maanden schriftelijk door de Opdrachtgever van deze beëindiging in kennis is gesteld en dat dit door de Kandidaat is bevestigd.

Artikel 20 - Verplichting Opdrachtgever

20.1 De Opdrachtgever is verplicht binnen een week nadat hij met een Kandidaat tot overeenstemming is gekomen aan Matrix een kopie van de arbeidsovereenkomst dan wel alle andersoortige overeenkomsten of afspraken die nodig zijn voor een correcte facturatie door Matrix. Voldoet de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan deze verplichting, dan is Matrix gerechtigd het te factureren bedrag met 10% te verhogen.

20.2 Wanneer de Opdrachtgever en een door Matrix voorgestelde Kandidaat binnen 1 jaar nadat Matrix de eerste voordracht heeft gedaan een directe of indirecte arbeids- of andere rechtsverhouding van welke aard dan ook aangaan heeft Matrix alsnog recht op een volledige vergoeding zoals omschreven in lid 1. Kosten en andere bedragen die in verband hiermee al eerder aan de Opdrachtgever in rekening werden gebracht en die door de Opdrachtgever betaald worden, zullen hierop in mindering worden gebracht.