Privacyverklaring.

Privacyverklaring Matrix Personeel

1. Inleiding

Matrix Personeel hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Matrix Personeel heeft daarom dit privacystatement opgesteld. Matrix Personeel behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacystatement geeft Matrix Personeel jou inzicht hoe Matrix Personeel in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij

Matrix Personeel gevestigd te Woudenberg, kantoorhoudend te (3931 GC) Woudenberg aan de Klein Landaas 16.
Matrix Personeel is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
Matrix Personeel schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Matrix Personeel blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Matrix Personeel contractuele afspraken over de omgang van jouw persoonsgegevens, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van jouw apparaat, het IP-adres van je Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, de datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

Matrix Personeel maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat jouw bezoek eenvoudiger maakt.

5. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken.
• Als je Matrix Personeel toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een
of meer specifieke doeleinden.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij je partij bent, of om op verzoek van
jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Matrix Personeel rust.
• Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Matrix Personeel is opgedragen.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Matrix Personeel of van
een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van
jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Matrix Personeel gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Matrix Personeel kan als jij een werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Matrix Personeel, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.
Werkzoekende of kandidaat
• NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat,
bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
• Op vrijwillige basis andere content, waarmee je jezelf voorstelt (video, foto).
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met
het oog op de toepassing van de wet.
Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien je voor Matrix Personeel of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Matrix Personeel
onderstaande gegevens verwerken.
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning.
• Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de
beëindiging ervan.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat,
bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
• Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto).
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.